Innkalling ekstraordinær generalforsamling

Hu og hei!

Hovedstyret ønsker med dette å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling 2021. Generalforsamlingen vil avholdes tirsdag 28. september 2021 kl. 17:00 i auditorium Akrinn A001 (105TU1.131) på Kalvskinnet. Husk at alle grupper må være representert på generalforsamling, og at man må ha med gyldig NTNUI oblat for å ha stemmerett. Alle NTNUI-medlemmer har stemmerett og det er generalforsamlingen som utgjør den øverste myndigheten i klubben. Jeg oppfordrer derfor dere alle til å bruke stemmeretten deres ved å møte opp på ekstraordinær generalforsamling.

Som vanlig vil de administrative utvalgene, Hovedstyret og Hyttestyret komme med sine halvårsberetninger. I tillegg skal det også velges et nytt Interimstyre. Ønsker du å ta opp en sak kan denne sendes inn til hovedstyret@ntnui.no innen 22. september. Saksliste og videre informasjon ligger under.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen 
Monja Lien Jakobsen
Leder
NTNUI

Sakspapirer:
https://drive.google.com/drive/folders/1qEeG-PGed1kQNKle2bNoD2kfk-M9StjZ?usp=sharing

Debatt: Sammen for å snu trenden

Tekst: Leder Monja Lien Jakobsen, Nestleder Øystein Fruseth Christiansen, Medlem Simon Sætre Borchgenvink og medlem Emilie Faarup Storvik | Foto: Roland Richter / NTNUI Blits

Fra venstre: Simon S. Borchenvink, Øystein F. Christiansen, Emilie F. Storvik og Monja L. Jakobsen under aktivCampus 2020. Foto Roland Richter / NTNUI Blits

Den ferske SHoT undersøkelsen viser at 54% av studentene er ofte eller svært ofte ensomme. Tallene som kommer fram har vært viktig for å bekrefte det man har trodd, men nå må fokuset vekk fra det negative. Vi har sett oss lei av en offentlig debatt som preges av tabloid-overskrifter om studenters hverdag, økende snakk om psykososial helse uten konkrete og gode nok tiltak, og en regjering som ikke vet hvor skoen trykker. Vi har en mulighet til å resette oss nå, og denne sjansen må vi gripe. Skal man skape en bedre studiehverdag må vi snu samtalen om til noe konstruktivt. Velvære, glede og lykke må settes i sentrum – og her er det studentene som er ekspertene.

NTNUI er klare for et samarbeid med NTNU, Sit, Trondheim kommune og resten av studentfrivilligheten i Trondheim for å bedre studenttilværelsen i årene fremover. Skal vi skape gode studentliv må vi ha en kontinuerlig dialog der man jobber på tvers av institusjoner, fag og foreninger. Vi vil inn i en samskapingsperiode der man hver eneste dag jobber for å skape gode, treffsikre tilbud for studenter, i tillegg til å støtte opp under det man allerede har i dag som fungerer.

Vi mener aktivitet er en viktig del av studenthelsen, og at et økt aktivtetstilbud på campus og i byen vil være forebyggende og bedre den psykososiale helsen hos studenter. Vi har mange innspill på hvordan man kan få til dette, og krever at studenter involveres for å forme gode tiltak. På kort sikt må vi fokusere mer på hva man faktisk kan gjøre innenfor de smittevernreglene som gjelder, og få støttet disse tiltakene i enda større grad. På lang sikt krever NTNUI at studenters helse settes øverst på dagsorden i dialogen mellom Sit, NTNU og Trondheim kommune. Forebyggende helsetiltak må bli en viktigere del av strategiarbeidet og utviklingen av byen og campus. Mens vi fullfører dette leserinnlegget sitter samtlige av oss med en klump i magen over funnene i årets SHoT undersøkelse, men vi er klare for å legge ned den innsatsen som trengs for snu den negative trenden.

Studentlekene Trondheim 2021 avlyses

Det er med tungt hjerte vi må informere om at Studentlekene Trondheim 2021, planlagt 24.-28. februar, er avlyst på grunn av den nåværende smittesituasjonen. Avgjørelsen er fattet på bakgrunn av råd fra Trondheim kommunes smittevernkontor og NTNU beredskap, samt dialog mellom Norges studentidrettsforbund og NTNUI. Som følge av dette har styret i Norges studentidrettsforbund vedtatt avlysning.

Vi har lenge hatt troen om at vi skulle få til et arrangement i tråd med de nasjonale og lokale smittevernsrestriksjonene. Det er lagt ned utallige timer i planlegging og prosjektering av arrangementet, for at det skulle bli så trygt som mulig for både deltakere, frivillige og resten av innbyggerne i Trondheim. Likevel ser vi oss nødt til å avlyse på bakgrunn av smitteoppblomstringen, de nye nasjonale restriksjonene og usikkerheten rundt åpningen av idretten nasjonalt i Norge.

Norges studentidrettsforbund og styret for Studentlekene Trondheim 2021 ønsker å takke alle involverte frivillige og teknisk ansvarlige i NTNUI for alt arbeidet som er lagt ned i utviklingen av arrangementet. Uten dere hadde vi aldri klart å komme så langt som vi gjorde. Arbeidet er ikke forgjeves, og erfaringene vil bli tatt med videre til neste arrangørkomité i Trondheim og andre kommende arrangører i studentidretten.

Vi vil også rette en takk til eksterne aktører og andre samarbeidspartnere som har hatt troen på arrangementet, helt til siste slutt.

For dere som allerede er påmeldt Studentlekene Trondheim 2021 vil den betalte påmeldingsavgiften bli refundert innen ca. en uke. Refusjon vil automatisk overføres til den kontoen som ble benyttet ved påmelding. Spørsmål angående refusjon kan rettes til Norges studentidrettsforbund ved magnus.nedregotten@nif.idrett.no.

Andre spørsmål kan rettes til sl-info@ntnui.no.

Vi gleder oss til å ta fatt på den nye normalen og ser fremover mot nye spennende arrangementer. I den forbindelse oppfordrer vi alle til å rette øynene mot Studentlekene Oslo i høst, og håper høstens arrangement i hovedstaden kan symbolisere en ny vår!

Ekstraordinær generalforsamling

Hu og hei!

Da er høstsemesteret så smått i gang, og med det nærmer det seg ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen vil foregå i auditorium R1 i Realfagbygget på Gløshaugen kl. 17:15 tirsdag 22. september. Registrering av de stemmeberettigede vil foregå utenfor auditoriet fra kl. 17:00. Husk at alle grupper må være representert på generalforsamling, og at man må ha med gyldig NTNUI oblat for å ha stemmerett. Hovedstyret vil sørge for at rutiner for smittevern og smittesporing gjennomføres.

Som vanlig vil de administrative utvalgene, Hovedstyret og Hyttestyret komme med sine halvårsberetninger. I tillegg skal det blant annet velges et nytt interimstyre og deler av et nytt hyttestyre.

Etter generalforsamlingen vil det være mulig å løpe, eller ta buss opp til Studenterhytta. Der vil det serveres mat og være muligheter for å bli kjent med enda flere NTNUI’ere!

Fullstendige sakspapirer og vedlegg finnes her.

Gjenåpning av aktivitetstilbud

30.04 kom det nye retningslinjer for arrangementer. Disse retningslinjene finner man her. På bakgrunn av dette, samt nye retningslinjer fra særforbund, har Hovedstyret begynt å se på muligheten for å gradvis åpne aktivitetstilbudet.


Grupper har fått beskjed om at hvis de vil starte aktivitetstilbudet igjen, må dette gjøres med godkjenning fra Hovedstyret. Her vil det gjennomføres en individuell vurdering for hver gruppe, og gruppene er rådet til å ta kontakt med særforbund og kommuneoverlegen for konsultasjon.


All aktivitet som gjenopptas skal være et frivillig ekstratilbud for NTNUIs medlemmer, og ingen skal føle seg presset til å møte på trening om de er redde for smitte. Alle treninger skal ha en person med hovedansvar, desinfiserende midler, begrenset oppmøte og 1 meters avstand. I tillegg er grupper oppfordret til å ta hensyn til andre problemstillinger som kan oppstå ved gjenåpning av aktiviteten. Alle medlemmer i NTNUI-grupper har krav på informasjon om hvordan gruppen følger retningslinjene for smittevern.

Vi minner om at samfunnet fortsatt er en del av en nasjonal smittedugnad og NTNUI anser brudd på smittedugnaden som svært alvorlig. Som Bent Høie så fint sa: 


Vi må åpne opp gradvis. Vi må gjøre det kontrollert. Og vi må gjøre det sammen.


Hele NTNUI står sammen i denne perioden, og vi gleder oss over at aktivitet endelig kan åpnes litt opp igjen! 

Sit treningskompensasjon

Sit har i dag presentert mulighetene for kompensasjon i samråd med Velferdstinget og NTNUI. Les mer om alternativene her.

Vi er i en uvanlig og vanskelig situasjon, og både våre medlemmer og grupper kjenner på dette. Men Sit trening er også i en situasjon hvor det kan være vanskelig å reise seg etter at denne perioden er over.

Vi, som de fleste NTNUIere, ønsker at Sit skal være i stand til å opprettholde det gode treningstilbudet på høsten også. Økonomisk overskudd er ikke Sits målsetning, og alt skal gå tilbake til Studentene. På deres nettside kan du lese mer om alternativene for kompensasjon. Medlemsavgift til NTNUI kommer ikke til å bli kompensert da NTNUI er underlagt reglementet til NIF, og fokuset blir heller på å støtte grupper som lider tap av situasjonen.

Vi håper alle har det bra og at trening, aktivitet og idrettsglede opprettholdes også i disse tider!

NTNUI PARAIDRETT REKRUTTERER

Foto: Roland Richter/NTNUI Blits

Hvem er vi?

NTNUI Paraidrett er et utvalg i NTNUI med fokus på å inkludere funksjonsnedsatte og resten av NTNUI i paraidrettsmiljøet i Trondheim. Vi jobber for å være et lavterskel kunnskapsmedium som kan bidra aktivt til rekruttering og informasjonsformidling i paraidretten, men også integrere paraidretten i studentidretten!

Paraidrett er idrett for personer med en funksjonsnedsettelse. Det er «para»lell til idretter for funksjonsfriske atleter, med tilpasset utstyr eller regler for å gjøre idretten morsom og tilgjengelig for alle. Det er heller ikke slik at paraidretter kun er for dem med funksjonsnedsettelser – tvert imot! Også funksjonsfriske kan være med og det finnes flere alternativer for å få dette til. Disse prøver vi å spre ordet om ved eksempelvis arrangere «goalball» under Studentlekene i Trondheim og som mosjonstilbud.

Hva gjør vi?

NTNUI Paraidrett og herunder vi i styret, tar for seg i hovedsak tre ulike områder:

1. Informasjon og kompetanseutvikling innad i NTNUI
NTNUI Paraidrett vil være en kilde til informasjon og kunnskap om hvordan løse ulike utfordringer. Hvordan tilrettelegge en idrett for personer med funksjonsnedsettelse, hvilke tilbud har vi egentlig i Trondheim, hvor søker man midler for å få støtte til paraidrettstilbud, hvem skal jeg snakke med hvis jeg trenger hjelp eller hvem skal vi kontakte hvis vi vil bidra?

2. Utlån av paraidrettsutstyr
I samarbeid med NTNUI Bumerang låner NTNUI Paraidrett ut splitter nytt paraidrettsutstyr helt gratis. Utstyret består av en tandemsykkel med motor, en håndsykkel, to piggkjelker (en sittende og en knestående) og to friidrettsrullestoler. Disse holder til på Moholt og det er ønskelig at styremedlemmer også bidrar i NTNUI Bumerang.

3. Frivillighetsbank for å opprettholde tilbudene i Trondheim
Det er et mangfold av paraidrettstilbud i byen, og mange av disse trenger flere frivillige for å holde hjulene i gang. Det kan være alt fra veldig små praktiske oppgaver som å holde orden, ta fram utstyr og hjelpe utøverne – til det å være trener eller lagleder. Eller rett og slett å være med å spille, selv om du ikke har en funksjonsnedsettelse da spesielt lagidrettene sliter med å rekruttere nok para-utøvere! Vi er derfor i gang med promoteringen av en frivillighetsbank hvor en melder sin interesse og «lånes ut» der det er behov – om det er i rullestolrugby eller som treningsvenn på SIT.

Hvorfor bør jeg søke og hvem ser vi etter?

Alle som vil er hjertelige velkomne. Det er ingen krav om forkunnskaper eller erfaring med paraidrett, men heller et behov for engasjement og nysgjerrig tilnærming til ny læring! Paraidretten er et lite, men stort felt med enorme muligheter. Med et fokus på bevegelses- og aktivitetsglede dekker vi mange arenaer med rom for både ivaretagelse og utvikling – både i fellesskap og individuelt. Styret jobber tett sammen, så her blir du kjent med fine folk og inkluderes hjertelig i NTNUI-familien!

Søknad er ikke bindende og åpner kun for en hyggelig samtale. Ta gjerne kontakt ved spørsmål – du finner oss på facebook(@NTNUI Paraidrett), instagram (@ntnuiparaidrett) eller e-post: paraidrett@ntnui.no.

Foto: NTNUI Blits/ Nils Dittrich

Idrettsbyggene stenger

Gjennom dialog med Sit ble det torsdag 12.02 besluttet å stenge idrettsbyggene kl 12:00. All aktivitet på Sit sine idrettsbygg vil ikke kunne gjennomføres frem til sentrene åpnes igjen.

Etter dette har Helsedirektoratet besluttet forbud mot og stenging av idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs.

Mer informasjon

Helsedirektoratet: Informasjon til befolkningen
Folkehelseinstituttet: Råd og informasjon til befolkningen
NTNU: Koronaviruset – retningslinjer og råd

NTNUI-klær