aktivCampus går nasjonalt!

Tekst: Katrine Rennemo | NTNUI Blits 
Foto: NSI/Lasse Ibsen Thun | NTNUI Blits/Roland Richter & Nils Dittrich

Sammen skal NTNUI og NSI gjøre AktivCampus nasjonal. F. v.: Simon Sætre Borchgrevink (Jakobsens makker), Atle Rolstadaas og Monja Lien Jakobsen.
Foto: Norges Studentidrettsforbund/Lasse Ibsen Thun

NTNUIs aktivCampus har begynt og slått rot som tradisjon for Trondheims studenter. Konseptet har som mål å skape en aktiv og helsefremmende hverdag, noe som ikke har blitt oversett av Norges Studentidrettsforbund (NSI). Nå skal prosjektet nemlig praktiseres i flere byer og på forskjellige campuser.

Rektor ved NTNU Anne Borg beunder en aktivCampus-t-skjorte under innsatsuka i 2020.
Foto: NTNUI Blits /Roland Richter

På Forbundstinget i 2020 vedtok norsk studentidrett en ny strategiplan for perioden 2020-2024, herunder å være en viktig bidragsyter til aktive og helsefremmende campus. Et konkret tiltak i dette arbeidet er å etablere aktivCampus som et nasjonalt konsept gjennom fem pilotprosjekter innen 2022. Det er i høst ansatt en 100 % prosjektleder i en ettårig prosjektstilling i Norges studentidrettsforbund for å bidra til realiseringen av det nasjonale konseptet.

Atle Rolstadaas ble dermed prosjektlederen for aktivCampus. Vi i NTNUI har snakket med ham om prosjektet.

 – aktivCampus har som hensikt å skape enda mer aktivitet både på og utenfor campus for dagens studenter, og styrker studentidrettslagenes rolle som sosial arena i studietiden. Gjennom innsatsuke, hverdagsaktivitet og opplysningsarbeid, skal den enkelte student finne morsomme måter å være aktiv på i sin studiehverdag, forteller Rolstadaas.

Innsatsuken skal synliggjøre det mangfoldige idretts- og aktivitetstilbudet. Hverdagsaktiviteten vil sikre et kontinuerlig aktivitetstilbud gjennom hele studiedagen. Opplysningsarbeidet vil bidra til økt kompetanse og bevissthet til egen helse og aktivitetsnivå.

Ulik organisering

 – Studentidretten er i tillegg en viktig læringsarena hvor den enkelte får relevant lederpraksis og personlig utvikling som supplerer det formelle utdanningsløpet. aktivCampus vil være en viktig lederutviklingsarena som bygger videre på dagens muligheter og tilbud.

aktivCampus vil være et felles konsept med et overordnet rammeverk, hvor hvert enkelt studiested med sitt/sine studentidrettslag vil kunne gjøre lokale tilpasninger knyttet til lokale forhold. Det er ulik organisering, størrelse og kapasitet på de ulike studiestedene, noe som innebærer at innhold og tilbud vil naturlig nok variere noe. Planen er å utvikle et overordnet rammeverk med ulike nivåer som kan tilpasses de lokale forholdene. Dette vil bidra til å skape økt eierskap og forankring lokalt, noe som er en avgjørende suksessfaktor, sier prosjektlederen.

Det politiske arbeidet i aktivCampus er viktig, her er ordfører i Trondheim Rita Ottervik sammen med rektor ved NTNU Anne Brog under aktivCampus innsatsuka i 2020.
Foto: NTNUI Blits/Roland Richter

For å sikre dette legger NSI opp til en høy grad av involvering i planleggingsfasen med partnere som blant annet studiested og Samskipnad.

 – NTNUI har utviklet et kjempespennende opplegg som jeg gleder meg til å lære mer om.

Sammen skal vi forvalte og videreutvikle aktivCampus på NTNU, og ikke minst spre konseptet til flere studentidrettslag/studiesteder fremover, fortsetter Rolstadaas.

I 2018 startet en pilot kalt «Treningsløftet»

Med mål om å fremme fysisk og psykisk helse blant studentene på NTNU i Trondheim, samt å tilrettelegge for vennskap og sosiale møteplasser. Piloten endret i 2019 navn til «aktivCampus» og ble videreført i 2020 i forbindelse med studiestart. aktivCampus i regi NTNUI er forløpet til etableringen av et nasjonalt konsept for hele norsk studentidrett ved samme navn.

Arbeid med å utvikle mer helsefremmende studiesteder er også dagsaktuelt på den internasjonale arena. I Europa pågår det nå et større prosjekt som går over syv forskjellige land kalt «Active Campus Europe» (ACE), og i USA og Canada finner man flere liknende prosjekter og programmer knyttet til deres respektive universiteter. Innenfor studentidretten har det internasjonale studentidrettsforbundet (FISU) nylig etablert konseptet «Healthy Campus». Prosjektet starter opp i løpet av 2020 og har som mål å forbedre retningslinjer og standarder knyttet til helse og aktivitet på studiesteder i hele verden.

Synlig aktivCampus på Frimerket på Gløshaugen fra innsatsuka i Trondheim i 2019.
Foto NTNUI Blits/Nils Dittrich

Studentenes helse

Rolstadaas trekker fram en nylig studie viste at trening ser ut til å beskytte studentenes psykiske helse: – Det er å anta at organisert trening gjennom studentidrettslagene vil beskytte ytterligere gjennom at man også i større grad er en del av et sosialt fellesskap. Vi står nå midt i en tid hvor store deler av vårt fokus og vår søken handler om felleskap, helse og trygghet. Det er mange «tapere» i denne koronapandemien, men av de gruppene som kanskje har blitt «truffet» av flest tiltak, er nettopp studentene. Avlyst russetid, reduserte og avlyste fadderuker, digital undervisning og forbud mot breddeidrett for de over 20 år. Det er lite å glede seg over, og dette har ført til større grad av ensomhet og helseplager.

Fra SiT-undersøkelsen oktober 2020 (Klikk for å utvide)
  • 75 % opplever situasjonen som mer krevende
  • 50 % opplever forverret stressfølelse
  • 40 % rapporterer at de ikke har god helse og/eller har store psykiske symptomplager
  • 50 % rapporterer at det er forverret kontakt med venner

Sosiale forhold og utfordringer med hjemmestudier nevnes som de største problemene. Mangel på struktur, motivasjon og at de ikke får møte medstudenter i ulike settinger løftes frem som de største utfordringene.

Kilde: Sit

Ambisjonen

AktivCampus skal skape en aktiv, helsefremmende og meningsfull studiehverdag:

  • AktivCampus gjør studiehverdagen aktiv – både i løpet av studiedagen og på fritida. Studentene får være fysisk aktiv på campus, samtidig som at det i regi studentidrettslagene bugner over av tilbud man kan delta på etter endt studiedag.
  • AktivCampus gjør studiehverdagen helsefremmende – både for den fysiske og psykiske helsa. Det tilbys aktiviteter som forebygger fysiske plager, gir økt overskudd og får studentene i form! Den enkelte opplever mestring, glede og sosial tilhørighet, og det er et aktivitetstilbud for alle og enhver. Aktivitetene er inkluderende og har akkurat passe «gøyfaktor» som gjør at folk har lyst til å delta igjen og igjen.
  • AktivCampus gjør studiehverdagen mer meningsfull! Den enkelte kan engasjere seg i studentidretten både som aktiv og frivillig, og utfordre seg selv både som utøver og tillitsvalgt. Aktivitetene gir nye venner og gode relasjoner, og på den måten er det en fin resept mot ensomhet.

Prosjektet er delt inn i fire deler: innsatsuke, sommerleker, opplysning om fordeler av aktivitet og tilrettelegging av aktivitet på campus:

Innsatsuke (Klikk for å utvide)

I uke 35, 2020, arrangeres en innsatsuke med fokus på å fremme fordeler med fysisk aktivitet og vise Trondheims studenter hvilke muligheter de har for å holde seg fysisk aktive mens de studerer. Dette er en slags tredje fadderuke med fokus på aktivitet og hvordan man gjennom resten av året kan holde seg aktiv. Undergrupper i NTNUI skal gjennom ulike aktiviteter vise fram og la studenter prøve sin idrett. 

Sommerleker for linjeforeningene (Klikk for å utvide)

Under innsatsuken skal det også arrangeres sammenlagtkonkurranse mellom linjeforeningene på NTNU. Gjennom ulike konkurranser kan studenter samle poeng til sin linjeforening i kampen om å bli Linjemestere. Dette skaper tilhørighet til studentene og det oppfordres om at faddergrupper kan melde seg på og bli enda bedre kjent utenfor festingen.

Opplysning om fordeler med jevnlig fysisk aktivitet (Klikk for å utvide)

En stor del av folkehelsekampanjen er å spre kunnskap om fordeler med jevnlig fysisk aktivitet. aktivCampus handler ikke kun om aktivitetene, men også om kunnskapen som sier noe om hvor viktig aktivitet i hverdagen er. I innsatsuken holder vi dermed også foredrag som tar for seg ulike deler av fysisk aktivitet og fordelene ved dette.

Tilrettelegging for fysisk aktivitet på campus (Klikk for å utvide)

Gjennom aktivCampus ønsker vi å påvirke politisk inn mot campusutviklingen ved å skaffe relevante partnere for å skape et bedre rammeverk for aktivitet ved universitet og høyskoler. Dermed sikre at fremtidens campus blir sporty og aktive Campus. Det politiske arbeidet jobbes kontinuerlig med gjennom hele året og er en stor del av prosjektet som ikke vises direkte. Her prøver vi i NTNUI å påvirke for at aktivitet skal være en sentral del av campus.

Prosjektlederen for aktivCampus-uka

Prosjektleder for aktivCampus-innsatsuka i 2020 Monja Lien Jakobsen.
Foto: NTNUI Blits/Roland Richter

 – Det er økende grunnlag for å si at jevnlig fysisk aktivitet fører til bedre fysisk og psykisk helse, samt bedre akademiske prestasjoner. I lys av disse fordelene aktivitet gir ønsket NTNU å få flere studenter i aktivitet, forteller Monja Lien Jakobsen, prosjektleder for aktivCampus-uka ved NTNU i Trondheim, og fortsetter:
– I 2019 ønsket man en mer lavterskel inngang på fysisk aktivitet, og sammen med NTNU startet NTNUI opp aktivCampus. aktivCampus handler om å tenke nytt om fysisk aktivitet for å senke terskelen for å være aktiv og sunn som student. Gjennom en innsatsuke, opplysning om fordeler med jevnlig fysisk aktivitet og tilrettelegging for å være aktiv på campus på dagtid, vil kampanjen kunne bidra til at flere får oppleve fordelene med fysisk aktivitet. 

Jakobsen legger til: – aktivCampus bidrar også til å knytte sterkere bånd til universitetet der man sammen skaper et arrangement som gagner studentene vi alle er til for. I tillegg vil prosjektet og dens innsatsuke bidra positivt inn mot rekruttering til våre undergrupper i NTNUI. Hovedmålet skal i aller største grad ta for seg studentenes helse, velvære og tilhørighet til universitetet.

Stolte

NTNUI er i dialog med NSI som tar prosjektet videre og skal bistå utviklingen til AktivCampus som et nasjonalt konsept. 

 – Med alle de fordelene aktivCampus kommer med er vi i NTNUI glade for at prosjektet ønskes nasjonalt, og vi skal gjøre vårt for at flere kan gjennomføre AktivCampus. NTNUI er i tillegg veldig stolte over at dette fantastiske prosjektet ble opprettet av NTNUI sammen med NTNU, avslutter Jakobsen med. Hu og hei!

Her står Eksternansvarlig Simon Sætre Borchgrevink sammen med Prosjektleder Monja Lien Jakobsen. Sammen utgjør de de to av viktige delene av aktivCampus, det politiske arbeidet og innsatsuka.
Foto: NTNUI Blits/ Roland Richter