Sakspapirer – Digital generalforsamling 2. mars 2021

2. mars er det duket for NTNUIs generalforsamling. Her skal det behandles lovendringer, budsjett og regnskap, og velges tillitsvalgte. I år blir det digital generalforsamling.

For å kunne sjekke stemmeberettigede på en effektiv måte vil vi ha forhåndspåmelding til generalforsamlingen. Alle som melder seg på vil motta link på mail til zoom-møtet.

Alle medlemmer av NTNUI har stemmerett og kan møte opp. På fordhånd ber vi dere lese gjennom zoom-vettreglene slik at generalforsamlingen vil kunne foregå på en så god måte som mulig. Vi minner om at alle grupper må ha minst én representant tilstede.

Dersom dere skulle ha problemer med dette kan dere kontakte informasjon@ntnui.no eller kommunikasjon@ntnui.no.

Vel møtt!

Zoom-vettrelger/forretningsorden:

1.1 Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten, og skal gjennomføres i samsvar med NIFs lov og denne  forretningsorden. 

1.2 Enhver som ønsker ordet på årsmøtet, må meddele dette i chatten og kan bare tale til årsmøtet  når dirigenten har gitt vedkommende ordet.  

1.3 Alle deltakere skal mikrofon slått av, og kun slå denne på dersom de er gitt av ordet av dirigenten.  

1.4 Chatten skal kun benyttes til følgende med mindre dirigenten beslutter noe annet:  – For å be om ordet eller meddele at man ikke ønsker ordet likevel 

  • For å stemme.. 
  • For å For å formere om at man forlater årsmøtet. 
  • For å melde fra om tekniske problemer.  

2. Taletid  

2.1 Medlem/årsmøtevalgt organ med forslag på saklisten, gis nødvendig taletid for å presentere forslaget. 

2.2 For etterfølgende innlegg, er taletiden tre minutter for første innlegg, to minutter for andre innlegg og ett minutt for tredje innlegg. Ingen gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. 

2.3 Etter forslag fra dirigenten eller et medlem/årsmøtevalgt organ, kan årsmøtet beslutte å: – sette strek for de inntegnede talere 

  • sette strek for nye forslag 
  • øke antall innlegg 
  • endre taletiden 
  • gi taletid til personer uten talerett 

2.4 Person med talerett som ber om ordet til forretningsorden, må meddele skriftlig i chatten at man  ber om ordet til forretningsorden, og har ett minutt taletid. 

3. Behandling av forslag på årsmøtet  

3.1 Person som vil fremme eventuelle forslag/endringsforslag, under årsmøtet må meddele skriftlig i  chatten at man ber om ordet og deretter legge det konkrete forslaget inn i chatten.  

3.2 Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 

3.3 Etter at saklisten er godkjent, kan ikke forslag som fremgår av saklisten trekkes uten at årsmøtet aksepterer dette. 

4. Stemmegivning  

4.1 Stemmegivning gjennomføres i samsvar med dirigentens angivelse. Dirigenten skal klart angi  hvilken sak det skal stemmes over.  

4.2 Dersom det kreves eller er nødvendig med skriftlig avstemming, skal avstemming skje ved Zoom polls.

5. Protokoll  

5.1 Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Protokollen føres av de årsmøtet har valgt til å føre protokoll. 

5.2 I protokollen innføres hvilke grupper som har hatt ordet i sakene, hvilke forslag som er fremmet,  hvem som er forslagsstiller, hvilke vedtak som er fattet i den enkelte sak, og resultatet av avstemninger med antall stemmer for og imot og ev. blanke stemmer. 

5.3 Protokollen skal publiseres på idrettslagets hjemmeside så snart den er godkjent.