Velkommen til NTNUI triatlon og sykkel høst 2021!

(English below)

Nå er et nytt semester snart igang, og vi ønsker å ta nye medlemmer godt i mot! Vi kjører derfor ca. 2 uker med velkomstuker for å sørge for at dere får en god start!

Velkomst-treninger:

Treningene er åpne for både nye og gamle medlemmer, her er programmet:

OBS: Bli-kjent-fest er utsatt pga. korona

Bli med på det du har lyst til, du trenger ikke være med på alt! Om du ikke har mulighet til å bli med på noen av disse treningene er det ikke for sent, du kan bli med når du vil senere i semesteret også.

Uke 36:

Påmelding: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlNG0Vhc5d_71qlBiYb6PxiNZ3IQTGfrthc64vYV2PwV6tgQ/viewform?fbclid=IwAR23eDYhYHvHw6GIuqY_kh76e9OrA6xf_1H7iw6UtV7T71JwVxDnBXg-5wc

Mandag:

Morgen:

Hva: 30min rolig jogg etterfulgt av 60min innendørs styrke i sports hall 3 på SiT treningssenter Gløshaugen. Krever ikke SIT medlemskap.

VIKTIG: Pga. korona har vi ikke lov til å bruke garderobene. Vi kan legge tingene våres i Hall 4 før vi løper ut. Hvis du vil ha tilgang på garderobene må du booke egen treningstid på  https://www.sit.no/trening/treneselv. Dette krever SiT medlemskap.

Når: 07:55

Hvor: resepsjonen på SiT Gløshaugen

Kveld:

Hva: Bakkeintervaller på sykkel 1x10min + 5x3min + Ferista-Skistua. Husk hjelm.

Når: 18:00

Hvor: Med paviljongen i Ilaparken.

Onsdag:

Hva: Løpeintervaller. 4-8x1000m 1 min pause.

Når: 18:30 eller 18:45 ferdig oppvarmet

Hvor: Ved elvebredden ved Trondheim Spektrum. Se kart:

Kan være et bilde av utendørs og tekst som sier '63.428341,10.376956 63.428341, 10.376956 Gunnerus Nor-Fishing Trondheim Spektrum Oya tennishall Spektrum Lekeplass Trondheim Stadion Trondheim 7030 63.428341, 10.376956 x Vis forhandsvisning av ruten'

Torsdag:

Hva: Rolig løpetur i Estenstadmarka

Når: 16:30

Hvor: Utsiden av SiT treningssenter Dragvoll.

Etterfulgt av Informasjonsmøte 18:30 på Dragvoll – se eget facebook arrangement “Bli-kjent trening & infomøte”.

Lørdag:

Hva: Sykkeltur på omtrent 2 timer.

Når: 11:00

Hvor: Ila-parken

Søndag:

Hva: Svømming i 1 time. Du kan velge om du vil følge et program eller svømme etter eget ønske. Treningen er åpen for alle NTNUI medlemmer. Husk en 10-kroning for å låse skapet i garderoben. Pga. korona har vi en grense på 30 personer. Bruk vedlagt kode for inngang.

Når: Inngang 08:45. Klar ved bassenget 08:55. Start i vannet 09:00 sharp.

Hvor: Pirbadet, alle 25m banene.

Kan være et bilde av tekst

Informasjonsmøte:

Torsdag 9.september skal vi ha et informasjonsmøte med gratis pizza der vi vil gi litt info om gruppa, treninger osv. Her kan også dere stille spørsmål om dere ønsker! Vi starter med en løpetur fra treningssenteret på Dragvoll 16:30, der vi løper i Estenstadmarka. Deretter blir det informasjonsmøte og pizza på Dragvoll, du kan møte direkte på møtet, det begynner 18:30. Mer info i eget arrangement på Facebook – Bli-kjent trening & infomøte. Meld deg på møtet ved å trykke “skal” på arrangementet, frist er 12:00 samme dag så vi rekker bestille nok pizza. Hvis du har noen allergier eller matpreferanser, send en mail til maria.foyen@ntnui.no før 12:00.

[UTSATT]Bli-kjent-fest:

Lørdag 11.september skal vi ha bli-kjent-fest for nye og gamle medlemmer! Planen er at kvelden starter med vors der vi deler oss opp i grupper, før vi alle møtes på Sukkerhuset! Mer info i eget arrangement på Facebook – “Bli – kjent fest!”.

Kontakt:

For mer og oppdatert informasjon om treningene og gruppa bli med i Facebookgruppen vår «NTNUI Triatlon medlemsgruppe»

Er du kun interessert i sykling har vi også Facebookgrppen «NTNUI Triatlon – sykkeltreninger» 

Om du har noen spørsmål ikke nøl med å ta kontakt med oss på Facebooksiden «NTNUI Triatlon»

Håper å se deg på trening!

//

English:

NTNUI triatlon is arranging welcomming-weeks for new members(and old), to give you a good start! Here is the program:

OBS: The get-to-know-eachother-party is postponed because of corona

You don’t have to participate in all the training, just come to the ones you want! If you don’t have the opportunity to participate in any of these trainings, you are still welcome to join later in the semester.

Week 36

Registration: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlNG0Vhc5d_71qlBiYb6PxiNZ3IQTGfrthc64vYV2PwV6tgQ/viewform?fbclid=IwAR23eDYhYHvHw6GIuqY_kh76e9OrA6xf_1H7iw6UtV7T71JwVxDnBXg-5wc

Monday:

Morning:

What: 30 min easy jog followed by 60 min indoor strength in sports hall 4. Does not require SiT membership.

IMPORTANT: Due to COVID19 we are not allowed to use the wardrobes. You can put your stuff in Hall 4 before the run. If you want to get access to the wardrobes you need to book personal training time at https://www.sit.no/trening/treneselv. Does require SiT membership.

When: 07:55

Where: Reception at SIT Gløshaugen

Evening:

What: Hill intervalls on bike 1x10min + 5x3min + Ferista-Skistua. Remember helmet.

When: 18:00

Where: By the pavilion in Ila Parken

Wednesday:

What: Running intervals. 4-8x1000m 1 min pause.

When: 18:30 or 18:45 already warmed up.

Where: By the riverside of Trondheim Spektrum. See map:

Kan være et bilde av utendørs og tekst som sier '63.428341,10.376956 63.428341, 10.376956 Gunnerus Nor-Fishing Trondheim Spektrum Oya tennishall Spektrum Lekeplass Trondheim Stadion Trondheim 7030 63.428341, 10.376956 x Vis forhandsvisning av ruten'

Thursday:

What: Easy run in Estenstadmarka

When: 16:30

Where: Outside SiT Dragvoll.

Followed by Information-meeting 18:30 at Dragvoll – event is on Facebook: “Bli-kjent trening & infomøte“.

Saturday:

What:Bike ride approx. 2 hours.

When:11:00

Where:Ila-Parken.

Sunday:

What: Swimming 1 hour. You can choose to follow a program or swim by your own desires. This training is open for all NTNUI members. Remember a 10NOK coin for the lockers. Due to COVID-19 there is a limit of 30 persons. Use the attached ticket for entrance.

When: Entrance at 08:45. Ready by the pool at 08:55. Start in water 09:00 sharp.

Where: Pirbadet, all 25m lanes.

Kan være et bilde av tekst

Information meeting:

Thursday September 9th we are going to have an information meeting with free pizza where you will get some information about the group, trainings etc. Here you can ask all the questions you want! We are starting with a run from the trainingcenter at Dragvoll 16:30, where we are running in Estenstadmarka. Afterwards we are having information meeting and pizza at Dragvoll, you can meet directly to this if you want, the meeting starts at 18:30. More information in an arrangment on Facebook – Bli-kjent trening & infomøte”. Registrate to the meeting be saying “attending” at the arrangement on Facebook, deadline is 12:00 the same day so we can order enough pizza. If you have any allergies or food preferences send an email to maria.foyen@ntnui.no before 12:00.

[POSTPONED] Get-to-know-eachother-party:

Saturday September 11th we are having a get-to-know-eachother-party for new and old members! The plan is to start the evening with pre-party where we divide in groups, before we all gather at Sukkerhuset! More information in an own arrangement on Facebook – “Bli – kjent fest!”.

Contact:

To get more information about the trainings and the group check out our facebook group “NTNUI triatlon medlemsgruppe”.

If you only want to participate in bicycling you can also check out our facebook group “NTNUI Triatlon – sykkeltreninger”.

If you have any questions feel free to ask us on the facebook page “NTNUI triatlon”.

Hope to see you on training!