Hva lærer du av prosjekter?

Vi jobber kontinuerlig med erfaringsoverføring mellom verv i frivilligheten, og synes det er viktig å støtte opp under det vi selv jobber for.”

– Komunikasjonsansvarlig, Oskar Paulsrud.

Kan alle organisasjoner (i bygg- og anleggsbransjen) lære? Det at prosjekter er midlertidige og unike kan gjør det vanskelig for en organisasjon å lære,og dermed kan det bli vanskelig å nyttiggjøre seg av kunnskapen fra et prosjekt til et annet.

Det hevdes at arbeidsoppgaver i bygg- og anleggsbransjen i hovedsak blir løst ved hjelp av tidligere erfaringer og rådgiving, istedenfor ved bruk av skriftlige standard prosedyrer*. For å få kunnskap til å flyte enklere mellom prosjektene, sies det at det er viktig å involvere ansatte ute på prosjektene. Men er ansatte på bygg- og anleggsprosjekter klar over deres ansvar for erfaringsoverføring mellom prosjektene, og kan erfaringsoverføring forgå på men bedre måte enn det gjør nå?

Med bakgrunn i dette vil vår forsking prøve å finne svar, på hvordan deling av erfaring forgår i dag ute på bygg- og anleggsprosjektene, samt hva som må til for at prosjektene kan nyttiggjøre seg av kunnskapen som allerede finnes hos ansatte. Dette ga grunnlaget for følgende problemstilling:

“Hvordan kan organisasjoner i bygg- og anleggsbransjen nyttiggjøre seg av erfaring fra tidligere og pågående prosjekter?”

Litt om Cornelia

Gjennom min tid som Nasjonal leder for Vektorprogrammet har jeg fattet stor interesse for lederskap, erfaringsoverføring og organisasjonskultur. Sommeren 2019 fikk jeg ta del i et bygg- og anleggsprosjekt; hvor jeg fikk innblikk i hvordan prosjekterfaringer kan blir videreformidlet. Med bakgrunn i dette ser jeg derfor frem til spennende samtaler og videre forskning innenfor kunnskapsdeling i prosjektgjennomføring i bygg- og anleggsbransjen.

Vi er begge masterstudenter på en av NTNUs mange siv.ing. studier. Vår spesialisering er Prosjekt- og kvalitetsledelse på retningen Produktutvikling og Produksjon.

Litt om Edvard

Det siste året har jeg leder NTNUIs Styre og arbiedet med utvikling. Jeg er takknemlig for den lædomen studnetfrivilligheten har gitt meg gjennom en rekk verv, der erfaringsoverføring har vært et gjenngående tema. Jeg har et brennede engasjement for læring og utvikling, som gjør denne masteroppgaven spesielt spennende for meg.

*Bakar, Abu Hassan Abu, et al. “Effect of knowledge management on growth performance in construction industry.” Management Decision (2016).